Thai Word: นัก
Romanization: nák
English Meaning: 1. person who (used before a verb to describe profession) 2. extremely

Example Sentences:

เขารับมือกับคำวิจารณ์ได้ไม่ดีนัก
khǎo ráp mue kàp kham wí jaan dâai mâi dii nák
He can't cope with criticism very well.
[Show Details]
ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนัก
phǒm mâi mii khwaam rúu rûeang níi mâak nák
I'm not very knowledgeable in this area.
[Show Details]
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีหน่วยความจำไม่มากนัก
khoom phio tôe khrûeang níi mii nùai khwaam jam mâi mâak nák
This computer hasn't got a lot of memory.
[Show Details]
เขาเป็นนักเขียนโปรแกรม
khǎo pen nák khǐan proo kraem
He is a programmer.
[Show Details]
กีฬาเบสบอลไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศเยอรมนี
kii laa bées boon mâi pen thîi ní yom mâak nák nai pra thêet yoe rá má nii
Baseball isn't very popular in Germany.
[Show Details]
ปัจจุบันนี้ที่นี่มีตลาดแบบดั้งเดิมไม่มากนัก
pàt jù ban níi thîi nîi mii tà làat bàep dâng doem mâi mâak nák
Nowadays there aren't many traditional markets here.
[Show Details]
อย่ากดดันผมนัก!
yàa kòt dan phǒm nák!
Don't put pressure on me!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!