Thai Word: ถ้า
Romanization: thâa
English Meaning: if

Example Sentences:

ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีละครเรื่องนี้
chǎn yùu mâi dâai thâa mâi mii lá khoon rûeang níi
I can't live without this soap opera!
[Show Details]
ระวังหน่อยนะ! กาแฟร้อนมากถ้าจะดื่ม
rá wang nòi ná! kaa fae róon mâak thâa jà dùem
Be careful! The coffee is too hot to drink.
[Show Details]
เราทำได้ถ้าร่วมมือกัน
rao tham dâai thâa rûam mue kan
Together we can do it.
[Show Details]
ถ้าคุณได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ คุณจะเลิกทำงานไหม?
thâa khun dâai ráp ngoen raang wan nùeng láan don lâa khun jà lôek tham ngaan mǎi?
If you just won a million dollars, would you quit your job?
[Show Details]
อาหารมีรสชาติเยี่ยมเสมอถ้ามันมาจากสวนของคุณเอง
aa hǎan mii rót châat yîam sa mǒe thâa man maa jàak sǔan khǒong khun eeng
Food always tastes best when it comes from your own garden.
[Show Details]
ฉันชอบไปเที่ยวอิตาลีถ้ามีเวลา
chǎn chôop pai thîao ì taa lîi thâa mii wee laa
When I have time I enjoy travelling to Italy.
[Show Details]
ถ้าคุณล่องหนได้หนึ่งวัน คุณจะทำอะไร?
thâa khun lông hǒn dâai nùeng wan khun jà tham a rai?
If you could be invisible for a day, what would you do?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!