Thai Word: แดง
Romanization: daeng
English Meaning: red
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เธอย้อมผมสีแดง
thoe yóom phǒm sǐi daeng
She has dyed her hair red.
[Show Details]
สีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความหลงใหล
sǐi daeng pen sǎn yá lák hàeng pha lang láe khwaam lǒng lǎi
The colour red represents energy and passion.
[Show Details]
เธอชอบกุหลาบสีชมพูหรือสีแดง?
thoe chôop kù làap sǐi chom phuu rǔe sǐi daeng?
Do you like pink or red roses?
[Show Details]