Thai Word: นี่
Romanization: nîi
English Meaning: 1. this 2. (a word placed at the end of a statement to add emphasis) 3. (calling to get someone's attention)

Example Sentences:

นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา
nîi pen khwaam tháa thaai thîi yîng yài thîi sùt khǒong phûak rao
This has been our biggest challenge.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
นี่ไม่เกี่ยวกันอย่างสิ้นเชิง
nîi mâi kìao kan yàang sîn choeng
This has absolutely nothing to do with it.
[Show Details]
นี่เป็นไปไม่ได้
nîi pen pai mâi dâai
This isn't possible.
[Show Details]
นี่เป็นรายการสิ่งของที่ต้องการ
nîi pen raai kaan sìng khǒong thîi tông kaan
This is a list of the required items.
[Show Details]
อย่าหัวเราะสิ! นี่เรื่องคอขาดบาดตายนะ
yàa hǔa ró sì! nîi rûeang khoo khàat bàat taai ná
Don't laugh! This is a serious matter!
[Show Details]
ฉันแน่ใจมากว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
chǎn nâe jai mâak wâa nîi pen kaan tàt sǐn jai thîi thùuk tông
I'm absolutely sure, that this is the right decision.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!