Thai Word: เปลี่ยน
Romanization: plìan
English Meaning: 1. to change 2. to vary

Example Sentences:

ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว
fai ja ra joon plìan pen sǐi khǐao
The traffic light turned green.
[Show Details]
เปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะ
plìan rûeang khui dii kwàa ná
Can we change the topic please?
[Show Details]
สัตว์จำพวกกิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมได้
sàt jam phûak kîng kàa sǎa mâat plìan sǐi taam sìng wâet lóom dâai
The chameleon can change colour according to its surroundings.
[Show Details]
โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณเปลี่ยนที่อยู่
pròot jâeng hâi rao sâap hàak khun plìan thîi yùu
Please inform us if you change your address.
[Show Details]
ช่วยเปลี่ยนห้องให้ฉันได้ไหม?
chûai plìan hông hâi chǎn dâai mǎi
Can you change my room?
[Show Details]
กรุณาบอกผมถ้าคุณเปลี่ยนใจ
kà rú naa bòok phǒm thâa khun plìan jai
Please let me know if you change your mind.
[Show Details]
เหตุการณ์นี้เปลี่ยนวิถีทางของประวัติศาสตร์
hèet kaan níi plìan wí thǐi thaang khǒong pra wàt ti sàat
This event changed the course of history.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!