Thai Word: สองร้อย
Romanization: sǒong rói
English Meaning: two hundred, 200
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

พิซซ่านี้ราคา 200 บาท
phít sâa níi raa khaa sǒong rói bàat
This pizza costs 200 Bath.
[Show Details]
ประชากร 200 ล้านคนในประเทศจีนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน
pra chaa koon sǒong rói láan khon nai pra thêet jiin mii chii wít yùu dâai dûai ngoen nóoi kwàa nùeng rǐan sa hà rát tòo wan
200 million people in China live on less than $1 a day.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!