Thai Word: เพื่อ
Romanization: phûea
English Meaning: for
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
เขาซื้อประกาศนียบัตรทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
khǎo súe prà kaa sà nii yá bàt thaang in thoe nèt phûea pen kaan pra yàt wee laa
To save time he bought his diploma through the Internet.
[Show Details]
ฉันเล่นเทนนิสเพื่อคลายเครียด
chǎn lên theen nít phûea khlaai khrîat
I play tennis to relieve stress.
[Show Details]
เมื่อวานฉันไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ เพื่อซื้อสแกนเนอร์เครื่องใหม่
mûea waan chǎn pai thîi ráan khoom phio tôe phûea súe sa kaen nôe khrûeang mài
Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.
[Show Details]
ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้จะเป็นการเดินทางช่วงสั้น ๆ
chǎn khâat khěm khàt ní rá phai phûea khwaam plòot phai sà mǒe thǔeng máe jà pen kaan doen thaang chûang sân (repeat previous word)
For security I always put on a seatbelt, even for short journeys.
[Show Details]
นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว
nák daa raa sàat chái klông thoo rá thát phûea sùek sǎa kìao kàp duang daao
Astronomers use telescopes to study the stars.
[Show Details]
ฉันจะไปตลาดเพื่อซื้อขนมปังกับผลไม้
chǎn jà pai tà làat phûea súe khà nǒm pang kàp phǒn lá máai
I will go to the market to buy bread and fruit.
[Show Details]