Thai Word: ครอบครัว
Romanization: khrôop khrua
English Meaning: family

Example Sentences:

ครอบครัวของเขามีความสำคัญกับเขามาก
khrôop khrua khǒong khǎo mii khwaam sǎm khan kàp khǎo mâak
His family is very important to him.
[Show Details]
นี่คือภัตตาคารที่เป็นกิจการของครอบครัว
nîi khue phát taa khaan thîi pen kìt ja kaan khǒong khrôop khrua
This is a family-owned restaurant.
[Show Details]
วันคริสต์มาสเป็นเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
wan khrít sa mât pen wee laa thîi jà dâai yùu rûam kàp khrôop khrua láe phûean (repeat previous word)
Christmas is a time to get together with your family and friends.
[Show Details]
ฉันเป็นออแพร์ของครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คน
chǎn pen oo phae khǒong khrôop khrua thîi mii sà maa chík sìi khon
I'm an au pair for a family of four.
[Show Details]
เธอลาออกจากงานเพื่อเริ่มสร้างครอบครัว
thoe laa òok jàak ngaan phûea rôem sâang khrôop khrua
She quit her job to start a family.
[Show Details]
ไม่มีอะไรสำคัญต่อผมมากไปกว่าครอบครัว
mâi mii a rai sǎm khan tòo phǒm mâak pai kwàa khrôop khrua
Nothing is more important to me than my family.
[Show Details]
เขาเป็นแกะดำของครอบครัว
khǎo pen kàe dam khǒong khrôop khrua
He is the black sheep of the family.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!