Thai Word: กว่า
Romanization: kwàa
English Meaning: 1. than (similar to the suffix '-er') 2. past (as in ten past nine) 3. over, a bit more 4. by the time

Example Sentences:

อุณหภูมิในกรุงเทพฯ ยังคงสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
un hà phuum nai krung thêep yang khong sǔung kwàa sǎam sìp ong sǎa seo sîas
Temperatures in Bangkok remained over 30C.
[Show Details]
กรุณาพูดช้ากว่านี้
kà rú naa phûut cháa kwàa níi
Please speak more slowly.
[Show Details]
ต้นไม้ต้นนี้อายุกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว
tôn máai tôn níi aa yú kwàa nùeng rói pii láeo
This tree is over one hundred years old.
[Show Details]
ห้องนี้ราคาถูกกว่า แต่ไม่เห็นทะเล
hông níi raa khaa thùuk kwàa tàe mâi hěn tha lee
This room is cheaper but doesn't have a sea view.
[Show Details]
แม้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
máe khǎo aa yú hòk sìp kwàa láeo tàe kôo yang kra chàp kra chěeng yùu
Even though he is over sixty, he still feels young.
[Show Details]
ฉันช่วยถือของให้ดีกว่า
chǎn chûai thǔe khǒong hâi dii kwàa
Shall I carry this stuff for you?
[Show Details]
เกมคอมพิวเตอร์เกมนี้ขายได้กว่า 1 ล้านครั้ง
keem khom phio tôe keem níi khǎai dâai kwàa1 láan khráng
This computer game sold more than one million times.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!