Thai Word: สูง
Romanization: sǔung
English Meaning: 1. high 2. tall

Example Sentences:

อุณหภูมิในกรุงเทพฯ ยังคงสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
un hà phuum nai krung thêep yang khong sǔung kwàa sǎam sìp ong sǎa seo sîas
Temperatures in Bangkok remained over 30C.
[Show Details]
ความดันโลหิตของเขาสูงมาก
khwaam dan loo hìt khǒong khǎo sǔung mâak
His blood pressure is very high.
[Show Details]
ภาพวาดนี้มีราคาสูงมากอย่างเหลือเชื่อ
phâap wâat níi mii raa khaa sǔung mâak yàang lǔea chûea
This painting has an incredibly high price.
[Show Details]
ความดันเลือดสูงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน
khwaam dan lûeat sǔung phôem oo kàat thîi jà tham hâi kòet sên loo hìt nai sa mǒong tàek chìap phlan
High blood pressure increases the risk of a stroke.
[Show Details]
ลอนดอนเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงมาก
lon don pen mueang thîi mii khâa khroong chîip sǔung mâak
London is a very expensive city.
[Show Details]
หมอบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงมาก
mǒo bòok wâa kaan phàa tàt khráng níi mii khwaam sìang sǔung mâak
The doctor said that this operation is very risky.
[Show Details]
เขาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่สูงกว่าอายุของเขา
khǎo sa daeng hâi hěn thǔeng wút thí phaawá thîi sǔung kwàa aa yú khǒong khǎo
He shows maturity beyond his years.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!