Thai Word: ใส่
Romanization: sài
English Meaning: 1. to wear 2. to put 3. at

Example Sentences:

ใส่กางเกงขาสั้นดีกว่า ข้างนอกอากาศอุ่นมาก
sài kaang keeng khǎa sân dii kwàa khâang nôok aa kàat ùn mâak
Why don't you wear shorts, it's very warm outside!
[Show Details]
คุณใส่รองเท้าเบอร์อะไร?
khun sài roong tháao boe a rai?
What's your shoe size?
[Show Details]
เขาโมโหมากจนตะโกนใส่เธอ
khǎo moo hǒo mâak jon tà koon sài thoe
He was so angry that he yelled at her.
[Show Details]
ใส่สูทนี่แล้วคุณดูเหมือนนักบัญชีเลย
sài sùut nîi láeo khun duu mǔean nák ban chii loei
With this suit you look like an accountant!
[Show Details]
คืนนี้ฉันควรจะใส่อะไรดี?
khuen níi chǎn khuan jà sài à rai dii?
What should I wear tonight?
[Show Details]
ใส่เสื้อโค้ทสิอากาศหนาวนะ
sài sûea khóot sì aa kàat nǎao ná
Put the coat on, it's cold!
[Show Details]
ตามสูตรนี้ต้องใส่น้ำปลา
taam sùut níi tông sài náam plaa
I need fish sauce for this recipe.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!