Thai Word: น้ำ
Romanization: náam
English Meaning: water

Example Sentences:

อากาศร้อนจัดแบบนี้ จำเป็นต้องดื่มน้ำมาก ๆ
aa kàat róon jàt bàep níi jam pen tông dùem náam mâak (repeat previous word)
During this heat it's important to drink a lot of water.
[Show Details]
ในฤดูร้อน ที่นี่จะขาดแคลนน้ำ
nai rúe duu róon thîi nîi jà khàat khlaen náam
In summer, water is in short supply here.
[Show Details]
ในสมัยโบราณ เชื่อกันว่าโลกนี้ประกอบด้วยธาตุ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
nai sà mǎi boo raan chûea kan wâa lôok níi prà kòp dûai thâat sìi yàang khue din náam lom fai
In the old days, it was believed that the world consists of four elements: earth, water, air and fire.
[Show Details]
ขอน้ำหน่อยได้ไหม?
khǒo náam nòi dâai mǎi?
Could you bring me some water?
[Show Details]
อันตราย - อย่ากระโดดลงน้ำ
an ta raai- yàa kra dòot long náam
Don't jump into the water - it's dangerous.
[Show Details]
กระแสน้ำกำลังขึ้น
kra sǎe náam kam lang khûen
The tide is coming in.
[Show Details]
น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน
náam prà kòp dûai hai droo jên láe ók si jên
Water is composed of hydrogen and oxygen.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!