Thai Word: มาก
Romanization: mâak
English Meaning: 1. very 2. much 3. many

Example Sentences:

ฉันหิวมากเลย เราไปร้านอาหารกันเถอะ
chǎn hǐo mâak loei rao pai ráan aa hǎan kan thòe
I'm very hungry. Let's go to a restaurant.
[Show Details]
กระเป๋าเดินทางหนักมาก คุณช่วยฉันได้ไหม?
krà pǎo doen thaang nàk mâak khun chûai chǎn dâai mǎi
The luggage is very heavy, can you help me?
[Show Details]
ครูคนนี้เข้มงวดมาก
khruu khon níi khêm ngûat mâak
This teacher is very strict.
[Show Details]
คุณเรียนรู้ได้เร็วมาก
khun rian rúu dâai reo mâak
You learn very fast.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก
nǎng sǔe lêm níi nâa sǒn jai mâak
This book is very interesting.
[Show Details]
ฉันเหนื่อยมากในตอนเย็น
chǎn nùeai mâak nai toon yen
I'm very tired in the evening.
[Show Details]
รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!