Thai Word: จึง
Romanization: jueng
English Meaning: therefore
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
เนื่องจากมีการจัดองค์กรภายในใหม่ หน่วยงานทั้งสองนี้จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน
nûeang jàak mii kaan jàt ong koon phaai nai mài nùay ngaan tháng sǒong níi jueng thùuk ruam khâo dûai kan
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang phá nák ngaan 50% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
เพราะว่าเขาแต่งตัวไม่ล้าสมัย เขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงอย่างมาก
phró wâa khǎo tàeng tua mâi láa sa mǎi khǎo jueng pen thîi chûen chôop khǒong phûu yǐng yàang mâak
Ever since he dresses more stylishly, he is having much more success with women.
[Show Details]
เขาว่างงานมากว่าครึ่งปีแล้ว เขาจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
khǎo wâang ngaan maa kwàa khrûeng pii láeo khǎo jueng jam pen tông dâai ráp khwaam chûai lǔea jàak rát
Because he has been unemployed for more than half a year, he now needs help from the government.
[Show Details]
ทำไมใบสมัครของผมจึงถูกปฏิเสธ?
tham mai bai sa màk khǒong phǒm jueng thùuk pà ti sèet?
Why was my application rejected?
[Show Details]
ทำไมวัวจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย?
tham mai wua jueng pen sàt sàk sìt nai in dia?
Why are cows considered holy in India?
[Show Details]