Thai Word: ช่วง
Romanization: chûang
English Meaning: period of time

Example Sentences:

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศโปรตุเกสวางตัวเป็นกลาง
nai chûang sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong pra thêet proo tù kèet waang tua pen klaang
During the Second World War Portugal remained neutral.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันมักทำงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงวันหยุดฤดูร้อน
lûuk sǎao khǒong chǎn mák tham ngaan nai súp pôe maa két chûang wan yùt rúe duu róon
During the summer holidays my daughter always works in a supermarket.
[Show Details]
ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้จะเป็นการเดินทางช่วงสั้น ๆ
chǎn khâat khěm khàt ní rá phai phûea khwaam plòot phai sa mǒe thǔeng máe jà pen kaan doen thaang chûang sân (repeat previous word)
For security I always put on a seatbelt, even for short journeys.
[Show Details]
ฉันรอให้คนมาส่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตลอดช่วงเช้า
chǎn roo hâi khon maa sòng foe ni jôe mài tà lòot chûang cháao
I've been waiting for the delivery of the new furniture the whole morning.
[Show Details]
ช่วงศตวรรษที่ 13 ทั่วทั้งยุโรปมีการนำหมีมาร่วมการแสดงเต้นรำ
chûang sà tà wát thîi sìp sǎam thûa tháng yú ròop mii kaan nam mǐi maa rûam kaan sa daeng tên ram
All of Europe had dancing bears during the 13th century.
[Show Details]
ฉันเกลียดช่วงค่ำของฤดูร้อนอันอบอ้าวนี้จริง ๆ
chǎn klìat chûang khâm khǒong rúe duu róon an òp âao níi jing (repeat previous word)
How I hate these sultry summer evenings!
[Show Details]
ขอให้คุณสนุกในช่วงวันหยุดนะ
khǒo hâi khun sa nùk nai chûang wan yùt ná
I hope you are enjoying your holidays.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!