Thai Word: ใน
Romanization: nai
English Meaning: in

Example Sentences:

อุณหภูมิในกรุงเทพฯ ยังคงสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
un hà phuum nai krung thêep yang khong sǔung kwàa sǎam sìp ong sǎa seo sîas
Temperatures in Bangkok remained over 30C.
[Show Details]
ฉันกำลังเรียนอยู่ในประเทศไทย
chǎn kam lang rian yùu nai prà thêet thai
I'm studying in Thailand.
[Show Details]
ฉันเหนื่อยมากในตอนเย็น
chǎn nùeai mâak nai toon yen
I'm very tired in the evening.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
พวกเขาหลงทางในป่า
phûak khǎo lǒng thaang nai pàa
They got lost in the woods.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
thoe aa sǎi yùu nai mueang lék
She lives in a small town.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!