Thai Word: หมด
Romanization: mòt
English Meaning: 1. empty 2. completely

Example Sentences:

เมื่อหมดครึ่งเวลาเกมนี้ก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้
mûea mòt khrûeng wee laa keem níi kôo yang mài mii khrai tham kha naen dâai
The game was goalless at halftime.
[Show Details]
ในครัวมีแมลงสาบเต็มไปหมด
nai khrua mii má laeng sàap tem pai mòt
The kitchen was full of cockroaches.
[Show Details]
เมืองนี้ถูกทำลายเกือบหมดในสงครามโลกครั้งที่สอง
mueang níi thùuk tham laai kùeap mòt nai sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong
This city was almost completely destroyed in the Second World War.
[Show Details]
น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถปีนเขาที่นี่ได้ พื้นดินบริเวณนี้เรียบไปหมด
nâa sǐa daai thîi chǎn mâi sǎa mâat piin khǎo thîi nîi dâai phúen din boo rí ween níi rîap pai mòt
Unfortunately I can't go climbing here, the land is completely flat.
[Show Details]
เขาไม่เคยหมดความอดทนกับลูก ๆ ของเขาเลย
khǎo mâi khoei mòt khwaam òt thon kàp lûuk (repeat previous word) khǒong khǎo loei
He never loses patience with his children.
[Show Details]
ในวันอาทิตย์ร้านค้าจะปิดหมด
nai wan aa thít ráan kháa jà pìt mòt
On Sunday the shops are closed.
[Show Details]
ต้องกวาดหิมะให้หมดจากรันเวย์ก่อนเครื่องบินจะขึ้น
tông kwàat hi má hâi mòt jàak ran wee kòon khrûeang bin jà khûen
Before the plane took off the runway had to be cleared of snow.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!