Thai Word: เพิ่ม
Romanization: phôem
English Meaning: to add, to increase

Example Sentences:

ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]
จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
jam nuan phûu tìt chúea khâi wàt yài sǎai phan mài dâai phôem khûen pen sǒong thâo
The number of new swine flu infections has doubled.
[Show Details]
ความดันเลือดสูงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน
khwaam dan lûeat sǔung phôem oo kàat thîi jà tham hâi kòet sên loo hìt nai sa mǒong tàek chìap phlan
High blood pressure increases the risk of a stroke.
[Show Details]
บริษัททำผลกำไรได้มากขึ้น ขอบคุณความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
boo ri sàt tham phǒn kam rai dâai mâak khûen khòop khun khwaam sǎa mâat nai kaan pha lìt thîi phôem khûen
The company made more profits. Thanks to increased productivity.
[Show Details]
ฉันเพิ่มน้ำหนัก
chǎn phôem náam nàk
I put on weight.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!