Thai Word: ใหม่
Romanization: mài
English Meaning: new

Example Sentences:

เขาซื้อรถใหม่
khǎo súe rót mài
He bought a new car.
[Show Details]
มีความประทับใจใหม่ ๆ ที่น่าจดจำมากมาย
mii khwaam prà tháp jai mài (repeat previous word) thîi nâa jòt jam mâak maai
There were a lot of new impressions to digest.
[Show Details]
พรุ่งนี้ผมจะหาอพาร์ทเมนท์ใหม่
phrûng níi phǒm jà hǎa à pháat mén mài
Tomorrow I'll be looking for a new flat.
[Show Details]
ฉันชอบขนมปังที่อบใหม่ ๆ
chǎn chôop khà nǒm pang thîi òp mài (repeat previous word)
I like freshly-baked bread.
[Show Details]
พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
phrûng níi chǎn jà rôem chii wít mài
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
เพลงใหม่ของนักร้องคนนี้ขึ้นสู่อันดับสูงสุดทันที
phleeng mài khǒong nák róong khon níi khûen sùu an dàp sǔung sùt than thii
The new single of this singer immediately reached the top position.
[Show Details]
"แล้วเจอกันใหม่" เขาบอก "ผมต้องไปก่อนนะ"
"láeo joe kan mài" khǎo bòok"phǒm tông pai kòon ná"
"See you later," he said, "I have to go now."
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!