Thai Word: รถ
Romanization: rót
English Meaning: car (noun)

Example Sentences:

เขาซื้อรถใหม่
khǎo súe rót mài
He bought a new car.
[Show Details]
รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]
ผมจะเช่ารถได้ที่ไหน?
phǒm jà châo rót dâai thîi nǎi?
Where can I hire a car?
[Show Details]
หมอกลงทำให้รถชนกันหลายคัน
mòok long tham hâi rót chon kan lǎai khan
Because of fog a collision of multiple cars took place.
[Show Details]
คิดผิดจริง ๆ ที่ซื้อรถคันนี้
khít phìt jing (repeat previous word) thîi súe rót khan níi
Buying this car was a mistake.
[Show Details]
คุณขับรถเร็วเกินไป!
khun khàp rót reo koen pai!
You drive too fast!
[Show Details]
เธอใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นตัวจากอุบัติเหตุรถชน
thoe chái wee laa naan mâak kwàa jà fúen tua jàak u bàt ti hèet rót chon
It took her a long time to recover from her car accident.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!