Thai Word: ยุโรป
Romanization: yú ròop
English Meaning: Europe

Example Sentences:

ในยุโรปมีภาษาที่แตกต่างกันมากมาย
nai yú ròop mii phaa sǎa thîi tàek tàang kan mâak maai
There are many different languages in Europe.
[Show Details]
นอกจากในสวนสัตว์แล้ว ในยุโรปไม่มีจระเข้เลย
nôok jàak nai sǔan sàt láeo nai yú ròop mâi mii jo rá khêe loei
Apart from zoos there are no crocodiles in Europe.
[Show Details]
การวิจัยทำให้ทราบว่าชาวยุโรปหนึ่งในสี่คนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเลย
kaan wí jai tham hâi sâap wâa chaao yú ròop nùeng nai sìi khon mâi khoei chái khoom phio tôe sùan bùk khon loei
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.
[Show Details]
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป คือ ลอนดอน เบอร์ลิน และมาดริด
mueang thîi mii pra chaa koon nǎa nâen thîi sùt nai yú ròop khue lon don boe lin láe maa drìt
The most populous cities in Europe are London, Berlin and Madrid.
[Show Details]
ช่วงศตวรรษที่ 13 ทั่วทั้งยุโรปมีการนำหมีมาร่วมการแสดงเต้นรำ
chûang sà tà wát thîi sìp sǎam thûa tháng yú ròop mii kaan nam mǐi maa rûam kaan sa daeng tên ram
All of Europe had dancing bears during the 13th century.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!