Thai Word: พวกเขา
Romanization: phûak khǎo
English Meaning: they

Example Sentences:

พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด
phûak khǎo thùuk tàt sǐn wâa mii khwaam phìt
They have been found guilty.
[Show Details]
พวกเขาหลงทางในป่า
phûak khǎo lǒng thaang nai pàa
They got lost in the woods.
[Show Details]
พวกเขาจองทัวร์ไปกัมพูชา
phûak khǎo joong thua pai kam phuu chaa
They booked a trip to Cambodia.
[Show Details]
พวกเขาบินไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่อิตาลี
phûak khǎo bin pai dùem náam phûeng phrá jan thîi ì taa lîi
On honeymoon they flew to Italy.
[Show Details]
พวกเขาตัดสินใจอย่างเศร้าสลดที่จะทำให้สัตว์ที่บาดเจ็บตายอย่างสงบ
phûak khǎo tàt sǐn jai yàang sâo sa lòt thîi jà tham hâi sàt thîi bàat jèp taai yàang sa ngòp
With a heavy heart they decided to put the injured animal to sleep.
[Show Details]
พวกเขาแต่งงานกันมากว่า 10 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีลูก
phûak khǎo tàeng ngaan kan maa kwàa10 pii tàe jon bàt níi yang mâi mii lûuk
They have been married for over 10 years, but so far don't have any children.
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]

Related Words:

พวก

phûak

a group (of people, animals)

[Show Details]
เขา

khǎo

1. he, she 2. hill, mountain

Here: he, she

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!