Thai Word: เขา
Romanization: khǎo
English Meaning: 1. he, she 2. hill, mountain

Example Sentences:

เขาซื้อรถใหม่
khǎo súe rót mài
He bought a new car.
[Show Details]
เขากระหายน้ำ
khǎo kra hǎai náam
He is thirsty.
[Show Details]
เขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
khǎo phûut phaa sǎa thai dâai nít nòi
He only speaks a little bit Thai.
[Show Details]
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
เขาเป็นคนดี
khǎo pen khon dii
He is a nice guy.
[Show Details]
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]
เขาอายุครบสามสิบปีในวันนี้
khǎo aa yú khróp sǎam sìp pii nai wan níi
He is turning thirty today.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!