Thai Word: เขา
Romanization: khǎo
English Meaning: 1. he, she 2. hill, mountain
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาซื้อรถใหม่
khǎo súe rót mài
He bought a new car.
[Show Details]
เขากระหายน้ำ
khǎo krà hǎai náam
He is thirsty.
[Show Details]
เขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
khǎo phûut phaa sǎa thai dâai nít nòi
He only speaks a little bit Thai.
[Show Details]
พวกเขาหลงทางในป่า
phûak khǎo lǒng thaang nai pàa
They got lost in the woods.
[Show Details]
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
เขาเป็นคนดี
khǎo pen khon dii
He is a nice guy.
[Show Details]
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]