Thai Word: ก่อน
Romanization: kòon
English Meaning: before

Example Sentences:

เขาล้างมือก่อนทานอาหารเสมอ
khǎo láang mue kòon thaan aa hǎan sa mǒe
He always washes his hands before eating.
[Show Details]
"แล้วเจอกันใหม่" เขาบอก "ผมต้องไปก่อนนะ"
"láeo joe kan mài" khǎo bòok"phǒm tông pai kòon ná"
"See you later," he said, "I have to go now."
[Show Details]
ลาก่อนพรรคพวก ผมไปก่อนนะ
laa kòon phák phûak phǒm pai kòon ná
Bye folks, I'm off.
[Show Details]
ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือ แต่ฉันต้องไปทำอย่างอื่นก่อน
chǎn yin dii thîi jà chûai lǔea tàe chǎn tông pai tham yàang ùen kòon
I'm glad to help, but I have to do something before that.
[Show Details]
ควรเปิดเตาอบให้ร้อนก่อน
khuan pòet tao òp hâi róon kòon
The oven should be pre-heated.
[Show Details]
ก่อนส่งข้อความไปในกระทู้ กรุณาป้อนรหัสยืนยันก่อน
kòon sòng khôo khwaam pai nai kra thúu kà rú naa pôon ra hàt yuen yan kòon
Before you can send your forum message, you need to enter a confirmation code.
[Show Details]
อย่าถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ขอก่อน
yàa thàai rûup khon ùen dooi mâi khǒo kòon
Never take photos of people without asking.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!