Thai Word: วันหยุด
Romanization: wan yùt
English Meaning: holiday

Example Sentences:

เราจะไปพักผ่อนวันหยุดกันในเดือนสิงหาคม
rao jà pai phák phòn wan yùt kan nai duean sǐng hǎa khom
In August we will go on holiday.
[Show Details]
วันหยุดปีนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหน?
wan yùt pii níi khun jà pai thîao thîi nǎi?
Where are you going on holiday this year?
[Show Details]
ช่วยรดน้ำดอกไม้ให้ฉันตอนที่ฉันไปพักผ่อนวันหยุดได้ไหม?
chûai rót náam dòok máai hâi chǎn toon thîi chǎn pai phák phòn wan yùt dâai mǎi?
Can you water my flowers while I'm on holidays?
[Show Details]
ไปเที่ยววันหยุดมาสนุกไหม?
pai thîao wan yùt maa sa nùk mǎi?
Did you have a nice holiday?
[Show Details]
"ขอให้เที่ยววันหยุดให้สนุก" ครูพูดกับนักเรียน
"khǒo hâi thîao wan yùt hâi sa nùk" khruu phûut kàp nák rian
"Have fun in your holidays", said the teacher to the pupils.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันมักทำงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงวันหยุดฤดูร้อน
lûuk sǎao khǒong chǎn mák tham ngaan nai súp pôe maa két chûang wan yùt rúe duu róon
During the summer holidays my daughter always works in a supermarket.
[Show Details]
ฉันคิดว่าเราไม่มีเงินพอที่จะไปเที่ยววันหยุดได้ในตอนนี้
chǎn khít wâa rao mâi mii ngoen phoo thîi jà pai thîao wan yùt dâai nai toon níi
I think that we can't afford a holiday for now.
[Show Details]

Related Words:

วัน

wan

day

[Show Details]
หยุด

yùt

to stop

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!