Thai Word: เสีย
Romanization: sǐa
English Meaning: 1. nonfunctional, out of order, to be broken, wasted, rotten 2. to spoil, to waste 3. to lose 4. (particle used to emphasize a statement) 5. to pass away 6. to spend
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

คอมพิวเตอร์เสียแล้ว
khoom phio tôe sǐa láeo
The computer isn't working anymore.
[Show Details]
คุณช่างเป็นคนที่ชอบเปิดเผยความลับของผู้อื่นเสียจริง
khun châng pen khon thîi chôop pèot phǒei khwaam láp khǒong phûu ùen sǐa jing
You are such a telltale!
[Show Details]
คุณกำลังเสียเงินเปล่า
khun kam lang sǐa ngoen plàao
You are wasting your money.
[Show Details]
คุณเป็นอย่างไรบ้าง? ฉันไม่ได้เจอคุณเสียนาน
khun pen yàang rai bâang? chǎn mâi dâai joe khun sǐa naan
How are you? I haven't seen you for a long time.
[Show Details]
เขาเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินอาหารเสีย
khǎo khâo roong phá yaa baan lǎng jàak kin aa hǎan sǐa
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.
[Show Details]
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นใหม่เอี่ยม แต่แมวของฉันก็ไปข่วนมันเสียแล้ว
foe ni jôe chín nán mài ìam tàe maeo khǒong chǎn kôo pai khùan man sǐa láeo
That furniture is brand new, and my cat has already scratched it.
[Show Details]
ผมคิดว่าเครื่องทำความร้อนเสีย
phǒm khít wâa khrûeang tham khwaam róon sǐa
I think the heater is broken.
[Show Details]