Thai Word: ขนมปัง
Romanization: khà nǒm pang
English Meaning: bread

Example Sentences:

ฉันชอบขนมปังที่อบใหม่ ๆ
chǎn chôop khà nǒm pang thîi òp mài (repeat previous word)
I like freshly-baked bread.
[Show Details]
เอาขนมปังให้ฉันแผ่นนึง
ao khà nǒm pang hâi chǎn phàen nueng
Please bring me a piece of bread.
[Show Details]
ฉันจะไปตลาดเพื่อซื้อขนมปังกับผลไม้
chǎn jà pai tà làat phûea súe khà nǒm pang kàp phǒn lá máai
I will go to the market to buy bread and fruit.
[Show Details]
ฉันไปร้านขายของชำเพื่อซื้อนมและขนมปัง
chǎn pai ráan khǎai khǒong cham phûea súe nom láe khà nǒm pang
I'm going to the grocery store to buy milk and bread.
[Show Details]
ผมอบขนมปังเอง
phǒm òp khà nǒm pang eeng
I bake my own bread.
[Show Details]
ประชาชนชาวจีนกินข้าวมากกว่าขนมปัง
pra chaa chon chaao jiin kin khâaw mâak kwàa khà nǒm pang
People in China eat more rice than bread.
[Show Details]

Related Words:

ขนม

kha nǒm

dessert

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!