Thai Word: เริ่ม
Romanization: rôem
English Meaning: to start

Example Sentences:

ฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนมีนาคม
rúe duu bai máai phlì rôem duean mii naa khom
Spring starts in March.
[Show Details]
พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
phrûng níi chǎn jà rôem chii wít mài
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
คุณพร้อมจะเริ่มหรือยัง?
khun phróom jà rôem rǔe yang?
Are you ready to start?
[Show Details]
เธอดื่มเหล้ามากไป แถมยังกลับมาเริ่มสูบบุหรี่อีกด้วย!
thoe dùem lâo mâak pai thǎem yang klàp maa rôem sùup bu rìi ìik dûai!
She drinks far too much alcohol. In addition, she started smoking again!
[Show Details]
เมื่อทุกคนมาถึง เราจะเริ่มการประชุมกัน
mûea thúk khon maa thǔeng rao jà rôem kaan pra chum kan
When everyone is here, we'll start the meeting.
[Show Details]
หนังเริ่มฉายเมื่อไหร่?
nǎng rôem chǎai mûea rài?
When does the movie start?
[Show Details]
พวกเขาเริ่มออกเดทเมื่อเดือนที่แล้ว
phûak khǎo rôem òok dèet mûea duean thîi láeo
They started dating last month.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!