Thai Word: สัปดาห์
Romanization: sàp daa
English Meaning: week

Example Sentences:

สัปดาห์ที่แล้วเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำ
sàp daa thîi láeo khǎo tham ngaan hǎam rûng hǎam khâm
Last week he worked round the clock.
[Show Details]
สัปดาห์หน้าฉันจะไปประชุมที่เดรสเดน
sàp daa nâa chǎn jà pai pra chum thîi drées deen
Next week I will attend a convention in Dresden.
[Show Details]
เธอตั้งครรภ์ได้เพียงไม่กี่สัปดาห์
thoe tâng khan dâai phiang mâi kìi sàp daa
She is only a few weeks pregnant.
[Show Details]
เธอซื้อล็อตเตอรีทุกสัปดาห์
thoe súe lót toe rîi thúk sàp daa
She buys a lottery ticket every week.
[Show Details]
สัปดาห์หน้า ฉันจะไปงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียน
sàp daa nâa chǎn jà pai ngaan khuen sùu yâo khǒong roong rian
Next week I'll go to a school reunion.
[Show Details]
ผมได้รับค่าจ้างในวันสุดท้ายของสัปดาห์
phǒm dâai ráp khâa jâang nai wan sùt tháai khǒong sàp daa
I get paid at the end of the week.
[Show Details]
งานศพมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเธอเสียชีวิต
ngaan sòp mii khûen nùeng sàp daa lǎng jàak thoe sǐa chii wít
The funeral was one week after she died.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!