Thai Word: ราคา
Romanization: raa khaa
English Meaning: price, cost

Example Sentences:

ราคาเท่าไร?
raa khaa thâo rai?
How much does it cost?
[Show Details]
พิซซ่านี้ราคา 200 บาท
phít sâa níi raa khaa sǒong rói bàat
This pizza costs 200 Bath.
[Show Details]
ห้องนี้ราคาถูกกว่า แต่ไม่เห็นทะเล
hông níi raa khaa thùuk kwàa tàe mâi hěn tha lee
This room is cheaper but doesn't have a sea view.
[Show Details]
คุณซื้อหนังสือราคาถูกได้ที่ร้านนี้
khun súe nǎng sǔe raa khaa thùuk dâai thîi ráan níi
You can get cheap books in this shop.
[Show Details]
ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
ภาพวาดนี้มีราคาสูงมากอย่างเหลือเชื่อ
phâap wâat níi mii raa khaa sǔung mâak yàang lǔea chûea
This painting has an incredibly high price.
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!