Thai Word: ตอน
Romanization: toon
English Meaning: 1. when 2. part (noun)

Example Sentences:

เธอซนมากตอนเป็นเด็ก
thoe son mâak toon pen dèk
She was a very naughty child.
[Show Details]
ตอนเขาเป็นเด็ก เขาหลงใหลการสะสมแสตมป์
toon khǎo pen dèk khǎo lǒng lǎi kaan sà sǒm sà taem
When he was a child he passionately collected stamps.
[Show Details]
ในฤดูร้อน คุณจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องตอนกลางคืน
nai rúe duu róon khun jà dâai yin sǐang jîng rìit róong toon klaang khuen
In the summertime, you can hear the crickets chirping at night.
[Show Details]
ทางตอนใต้ของไต้หวันอากาศร้อนกว่าทางเหนือ
thaang toon tâai khǒong tâai wǎn aa kàat róon kwàa thaang nǔea
In the south of Taiwan it's much hotter than in the north.
[Show Details]
ขาเขาหักตอนเล่นฟุตบอล
khǎa khǎo hàk toon lên fút bon
He had broken his foot playing ball.
[Show Details]
ช่วยรดน้ำดอกไม้ให้ฉันตอนที่ฉันไปพักผ่อนวันหยุดได้ไหม?
chûai rót náam dòok máai hâi chǎn toon thîi chǎn pai phák phòn wan yùt dâai mǎi?
Can you water my flowers while I'm on holidays?
[Show Details]
วันนี้ฉันเห็นม้าลายฝูงใหญ่ตอนออกไปดูสัตว์ในซาฟารี
wan níi chǎn hěn máa laai fǔung yài toon òok pai duu sàt nai saa faa rii
Today on the safari I saw a big herd of zebras.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!