Thai Word: สูบบุหรี่
Romanization: sùup bu rìi
English Meaning: to smoke a cigarette

Example Sentences:

เธอดื่มเหล้ามากไป แถมยังกลับมาเริ่มสูบบุหรี่อีกด้วย!
thoe dùem lâo mâak pai thǎem yang klàp maa rôem sùup bu rìi ìik dûai!
She drinks far too much alcohol. In addition, she started smoking again!
[Show Details]
คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะสูบบุหรี่?
khun jà rang kìat mǎi thâa phǒm jà sùup bu rìi?
Do you mind if I smoke?
[Show Details]
เขาไม่ชอบถ้าคุณสูบบุหรี่ตอนที่เขาอยู่ด้วย
khǎo mâi chôop thâa khun sùup bu rìi toon thîi khǎo yùu dûai
He doesn't like it if you smoke in his presence.
[Show Details]
ในเลบานอนคนสูบบุหรี่กันเยอะมาก
nai lee baa noon khon sùup bu rìi kan yóe mâak
In Lebanon a lot of people smoke.
[Show Details]
คุณสูบบุหรี่ไหม?
khun sùup bu rìi mǎi?
Do you smoke?
[Show Details]
เขาไม่ควรสูบบุหรี่ต่อหน้าเด็ก ๆ
khǎo mâi khuan sùup bu rìi tòo nâa dèk (repeat previous word)
He shouldn't smoke in front of the kids.
[Show Details]

Related Words:

สูบ

sùup

1. to smoke, to inhale 2. to pump, to drain

[Show Details]
บุหรี่

bu rìi

cigarette

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!