Thai Word: ทาง
Romanization: thaang
English Meaning: 1. way 2. through, via 3. related to

Example Sentences:

สถานีรถไฟไปทางไหน?
sà thǎa nii rót fai pai thaang nǎi?
How do I get to the railway station?
[Show Details]
เขาซื้อประกาศนียบัตรทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
khǎo súe prà kaa sà nii yá bàt thaang in thoe nèt phûea pen kaan pra yàt wee laa
To save time he bought his diploma through the Internet.
[Show Details]
ทางตอนใต้ของไต้หวันอากาศร้อนกว่าทางเหนือ
thaang toon tâai khǒong tâai wǎn aa kàat róon kwàa thaang nǔea
In the south of Taiwan it's much hotter than in the north.
[Show Details]
ทุกคนรู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
thúk khon rúu wâa duang aa thít khûen thaang thít ta wan òok
Everyone knows that the sun rises in the east.
[Show Details]
นกบินไปทางตะวันตก
nók bin pai thaang tà wan tòk
The bird flew westward.
[Show Details]
ทางออกอยู่ที่ไหน?
thaang òok yùu thîi nǎi?
Where is the way out?
[Show Details]
ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งเป็นเอกสารแนบทางอีเมล์
faai níi mii kha nàat yài koen kwàa thîi jà sòng pen èek ka sǎan nâep thaang ii meo
This file is too large to send it as an email attachment.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!