Thai Word: พบ
Romanization: phóp
English Meaning: 1. to find 2. to meet
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาทุกข์ทรมานจากโรคที่พบไม่บ่อย
khǎo thúk thoo rá maan jàak rôok thîi phóp mâi bòi
He suffers from a rare disease.
[Show Details]
ในหุบเขานี้ มีคนพบเสือบ่อย ๆ
nai hùp khǎo níi mii khon phóp sǔea bòi (repeat previous word)
In this valley tigers are spotted frequently.
[Show Details]
เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหม?
rao phóp kan phrûng níi dii mǎi?
Shall we meet tomorrow?
[Show Details]
หลังจากไปคอนเสิร์ต AC/DC ฉันต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู
lǎng jàak pai khoon sòet AC/DC chǎn tông pai phóp phâet cha phóe thaang dâan hǔu
After the AC/DC concert I had to go to the ear doctor.
[Show Details]
เธอเลิกกับเขา เมื่อพบว่าเขานอกใจ
thoe lôek kàp khǎo mûea phóp wâa khǎo nôok jai
She ended the relationship, when she found out that he'd cheated on her.
[Show Details]
ตำรวจพบศพในแม่น้ำ
tam rùat phóp sòp nai mâe náam
The police have found a dead body in the river.
[Show Details]
กว่าจะพบรักแท้เธอก็อายุเกินสี่สิบไปแล้ว
kwàa jà phóp rák tháe thoe kôo aa yú koen sìi sìp pai láeo
She was over forty when she finally found true love.
[Show Details]