Thai Word: รัก
Romanization: rák
English Meaning: to love

Example Sentences:

ฉันรักคุณ
chǎn rák khun
I love you.
[Show Details]
ความรักทำให้คนตาบอด
khwaam rák tham hâi khon taa bòot
Love is blind.
[Show Details]
ผมรักคุณตลอดไป!
phǒm rák khun tà lòot pay!
I'll love you forever!
[Show Details]
ผมรักคุณมาก
phǒm rák khun mâak
I love you so much.
[Show Details]
ฉันรักคุณอย่างบ้าคลั่ง!
chǎn rák khun yàang bâa khlâng!
I'm madly in love with you!
[Show Details]
เขารักการร้องเพลง
khǎo rák kaan róong phleeng
He loves singing.
[Show Details]
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรักหรือเกลียดกรุงเทพฯ มันค่อนข้างเป็นความรู้สึกแบบทั้งรักทั้งชัง
chǎn mâi nâe jai wâa chǎn rák rǔe klìat krung thêep man khôn khâang pen khwaam rúu sùek bàep tháng rák tháng chang
I'm not sure I love or hate Bangkok, it's probably a case of a love-hate relationship.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!