Thai Word: จักรวาล
Romanization: jàk kra waan
English Meaning: universe

Example Sentences:

จักรวาลใหญ่มาก
jàk kra waan yài mâak
The universe is very big.
[Show Details]
จักรวาลกำลังขยายออก
jàk kra waan kam lang kha yǎai òok
The universe is expanding.
[Show Details]
ถ้าจักรวาลกำลังขยายตัว มันกำลังขยายตัวไปที่ใด?
thâa jàk kra waan kam lang kha yǎai tua man kam lang kha yǎai tua pai thîi dai?
If the universe is expanding, what is it expanding into?
[Show Details]
กำเนิดของจักรวาลเริ่มจากทฤษฎีบิ๊กแบง
kam nòet khǒong jàk kra waan rôem jàak thrít sa dii
The birth of the universe started with the big bang.
[Show Details]
วันหนึ่ง วิทยาศาสตร์จะอธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลได้
wan nùeng wít tha yaa sàat jà à thí baai jùt rôem tôn khǒong jàk kra waan dâai
One day science will explain the beginning of the universe.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!