Thai Word: ได้
Romanization: dâai
English Meaning: 1. to be able to, can (placed after a verb/verb phrase) 2. (word showing past tense when placed before a verb) 3. to get

Example Sentences:

คุณเรียนรู้ได้เร็วมาก
khun rian rúu dâai reo mâak
You learn very fast.
[Show Details]
เขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
khǎo phûut phaa sǎa thai dâai nít nòi
He only speaks a little bit Thai.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อหลักฐานได้
khun mâi sǎa mâat phôek chǒei tòo làk thǎan dâai
You can't ignore the evidence.
[Show Details]
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
chǎn jà chûai a rai khun dâai bâang?
What can I do for you?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!