Thai Word: พรุ่งนี้
Romanization: phrûng níi
English Meaning: tomorrow

Example Sentences:

พรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไร?
phrûng níi aa kàat jà pen yàang rai?
What will the weather be like tomorrow?
[Show Details]
พรุ่งนี้ผมจะหาอพาร์ทเมนท์ใหม่
phrûng níi phǒm jà hǎa à pháat mén mài
Tomorrow I'll be looking for a new flat.
[Show Details]
พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
phrûng níi chǎn jà rôem chii wít mài
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก
pha yaa koon aa kàat bòok wâa phrûng níi fǒn jà tòk
According to the weather forecast it will rain tomorrow.
[Show Details]
พรุ่งนี้เธอต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่
phrûng níi thoe tông tùen noon tàe cháao trùu
Tomorrow she has to get up very early.
[Show Details]
พรุ่งนี้หลานสาวของฉันก็จะอายุครบสิบสองปี
phrûng níi lǎan sǎao khǒong chǎn kôo jà aa yú khróp sìp sǒong pii
My niece turns twelve tomorrow.
[Show Details]
เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหม?
rao phóp kan phrûng níi dii mǎi?
Shall we meet tomorrow?
[Show Details]

Related Words:

นี้

níi

this

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!