Thai Word: พูด
Romanization: phûut
English Meaning: to speak

Example Sentences:

คุณพูดภาษาไทยได้ไหม?
khun phûut phaa sǎa thai dâai mǎi
Do you speak Thai?
[Show Details]
ฉันพูดได้แต่ภาษาอังกฤษ
chǎn phûut dâai tàe phaa sǎa ang krìt
I speak only English.
[Show Details]
เขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
khǎo phûut phaa sǎa thai dâai nít nòi
He only speaks a little bit Thai.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
khun phûut phaa sǎa ang krìt dâai mǎi
Can you speak English?
[Show Details]
กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย!
kà rú naa phûut cháa (repeat previous word) nòi!
Speak slowly, please!
[Show Details]
ฉันพูดสนับสนุนคุณนะ
chǎn phûut sà nàp sà nǔn khun ná
I put in a good word for you.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!