Thai Word: เห็น
Romanization: hěn
English Meaning: to see

Example Sentences:

ฉันไม่เข้าใจว่าเธอเห็นอะไรในตัวเขา
chǎn mâi khâo jai wâa thoe hěn à rai nai tua khǎo
I don't understand what she sees in him.
[Show Details]
ฉันเห็นรายงานนี้แล้ว
chǎn hěn raai ngaan níi láeo
I've already seen this report.
[Show Details]
เรือเห็นได้บนเส้นขอบฟ้า
ruea hěn dâai bon sên khòop fáa
A ship is visible on the horizon.
[Show Details]
ห้องนี้ราคาถูกกว่า แต่ไม่เห็นทะเล
hông níi raa khaa thùuk kwàa tàe mâi hěn tha lee
This room is cheaper but doesn't have a sea view.
[Show Details]
เห็นหมวกของผมหรือเปล่า?
hěn mùak khǒong phǒm rǔe plàao?
Have you seen my cap (hat)?
[Show Details]
เขาตัวแข็งด้วยความกลัวเมื่อเห็นผี
khǎo tua khǎeng dûai khwaam klua mûea hěn phǐi
When he saw the ghost he was paralysed by fear.
[Show Details]
วันนี้ฉันเห็นม้าลายฝูงใหญ่ตอนออกไปดูสัตว์ในซาฟารี
wan níi chǎn hěn máa laai fǔung yài toon òok pai duu sàt nai saa faa rii
Today on the safari I saw a big herd of zebras.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!