Thai Word: กรุงเทพฯ
Romanization: krung thêep
English Meaning: Bangkok (capital of Thailand)

Example Sentences:

ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ
chǎn kòet thîi krung thêep
I was born in Bangkok.
[Show Details]
อุณหภูมิในกรุงเทพฯ ยังคงสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
un hà phuum nai krung thêep yang khong sǔung kwàa sǎam sìp ong sǎa seo sîas
Temperatures in Bangkok remained over 30C.
[Show Details]
เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพฯ
mueang lǔang khǒong prà thêet thai khue krung thêep
The capital of Thailand is Bangkok.
[Show Details]
ขอตั๋วไปกลับกรุงเทพฯ หนึ่งที่
khǒo tǔa pai klàp krung thêep nùeng thîi
One return-ticket to Bangkok, please.
[Show Details]
รถไฟจะมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อไร?
rót fai jà maa thǔeng krung thêep mûea rai?
When does the train arrive in Bangkok?
[Show Details]
คุณชอบการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ไหม?
khun chôop kaan chái chii wít nai krung thêep mǎi?
Do you enjoy living in Bangkok?
[Show Details]
มีนักเรียนจำนวนมากในกรุงเทพฯ
mii nák rian jam nuan mâak nai krung thêep
There are many students in Bangkok.
[Show Details]

Related Words:

กรุง

krung

city

[Show Details]
เทพ

thêep

deity, angel

Here: deity

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!