Thai Word: เต็มใจ
Romanization: tem jai
English Meaning: willing
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

สหภาพแรงงานเต็มใจเจรจาต่อรอง
sà hà phâap raeng ngaan tem jai jee rá jaa tòo roong
The trade union is willing to negotiate.
[Show Details]
เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]

Related Words:

เต็ม

tem

full, whole

[Show Details]
ใจ

jai

mind, heart

[Show Details]