Thai Word: เกิด
Romanization: kòet
English Meaning: 1. to be born 2. to happen

Example Sentences:

ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ
chǎn kòet thîi krung thêep
I was born in Bangkok.
[Show Details]
แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
chǎn mâi rúu wâa kòet à rai khûen
I had no idea what happened.
[Show Details]
ฉันเกิดเดือนเมษายน
chǎn kòet duean mee sǎa yon
My birthday is in April.
[Show Details]
คุณพระช่วย! ฉันคิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนั้น
khun phrá chûai chǎn khít wâa mii u bàt ti hèet kòet khûen trong nán
Oh my god, I think an accident happened there.
[Show Details]
เขาเกิดเดือนกรกฎาคม
khǎo kòet duean kà rá kà daa khom
His birthday is in July.
[Show Details]
ไฟไหม้ในออสเตรเลียทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
fai mâi nai óos tree lia tham hâi kòet khwaam sǐa hǎai yàang run raeng
The fires in Australia caused lots of damage.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!