Thai Word: ดื่ม
Romanization: dùem
English Meaning: to drink

Example Sentences:

เธอดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละสองถ้วย
thoe dùem kaa fae yàang nóoi wan lá sǒong thûai
She drinks at least two cups of coffee per day.
[Show Details]
พวกเขาบินไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่อิตาลี
phûak khǎo bin pai dùem náam phûeng phrá jan thîi ì taa lîi
On honeymoon they flew to Italy.
[Show Details]
คุณจะดื่มอะไร?
khun jà dùem a rai?
What would you like to drink?
[Show Details]
ระวังหน่อยนะ! กาแฟร้อนมากถ้าจะดื่ม
rá wang nòi ná! kaa fae róon mâak thâa jà dùem
Be careful! The coffee is too hot to drink.
[Show Details]
เขาชอบดื่มนมร้อนกับน้ำผึ้ง
khǎo chôop dùem nom róon kàp náam phûeng
He likes to drink warm milk with honey.
[Show Details]
อากาศร้อนจัดแบบนี้ จำเป็นต้องดื่มน้ำมาก ๆ
aa kàat róon jàt bàep níi jam pen tông dùem náam mâak (repeat previous word)
During this heat it's important to drink a lot of water.
[Show Details]
เธอดื่มเหล้ามากไป แถมยังกลับมาเริ่มสูบบุหรี่อีกด้วย!
thoe dùem lâo mâak pai thǎem yang klàp maa rôem sùup bu rìi ìik dûai!
She drinks far too much alcohol. In addition, she started smoking again!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!