Thai Word: ครู
Romanization: khruu
English Meaning: teacher

Example Sentences:

ฉันเป็นครู
chǎn pen khruu
I'm a teacher.
[Show Details]
ครูของฉันอายุยังน้อย
khruu khǒong chǎn aa yú yang nói
My teacher is very young.
[Show Details]
ครูคนนี้เข้มงวดมาก
khruu khon níi khêm ngûat mâak
This teacher is very strict.
[Show Details]
พ่อของฉันเป็นครู
phôo khǒong chǎn pen khruu
My father is a teacher.
[Show Details]
"ขอให้เที่ยววันหยุดให้สนุก" ครูพูดกับนักเรียน
"khǒo hâi thîao wan yùt hâi sa nùk" khruu phûut kàp nák rian
"Have fun in your holidays", said the teacher to the pupils.
[Show Details]
ครูสอนภาษาของฉันบอกว่า ฉันควรจะฟังเทปวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวัน
khruu sǒon phaa sǎa khǒong chǎn bòok wâa chǎn khuan jà fang théep wan lá nùeng chûa moong thúk wan
My language teacher said I should listen to tapes for an hour every day.
[Show Details]
ตอนผมอายุสิบหก ผมหลงรักครูสอนคณิตศาสตร์
toon phǒm aa yú sìp hòk phǒm lǒng rák khruu sǒon kha nít ta sàat / kha nít sàat
When I was sixteen I had a crush on my maths teacher.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!