Thai Word: ประเทศ
Romanization: pra thêet
English Meaning: country

Example Sentences:

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวย
sà wít soe laen pen pra thêet thîi sǔai
Switzerland is a beautiful country.
[Show Details]
โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1896 ที่ประเทศกรีซ
oo lim pìk keem rúe duu róon jàt khûen khráng râek nai pii1896 thîi pra thêet kríit
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.
[Show Details]
ปากีสถานเป็นประเทศที่เคร่งศาสนามาก
paa kii sà thǎan pen pra thêet thîi khrêng sàat sa nǎa mâak
Pakistan is a very religious country.
[Show Details]
ไม่มีการเซนเซอร์สื่อมวลชนในประเทศนี้อีกต่อไปแล้ว
mâi mii kaan sen sôe sùe muan chon nai prà thêet níi ìik tòo pai láeo
The press in this country is no longer censored.
[Show Details]
เวเนซูเอลาเป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้
wee nee suu ee lâa pen pra thêet nùeng nai tha wîip à mee rí kaa tâai
Venezuela is a South American country.
[Show Details]
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศโปรตุเกสวางตัวเป็นกลาง
nai chûang sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong pra thêet proo tù kèet waang tua pen klaang
During the Second World War Portugal remained neutral.
[Show Details]
บางประเทศคิดว่าหมายเลข 13 เกี่ยวข้องกับความโชคร้าย
baang pra thêet khít wâa mǎai lêek sìp sǎam kìao không kàp khwaam chôok ráai
The number 13 is associated with bad luck in some countries.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!