Thai Word: บน
Romanization: bon
English Meaning: on, above

Example Sentences:

ชื่อเสียงของฉันอยู่บนความเสี่ยง
chûe sǐang khǒong chǎn yùu bon khwaam sìang
My reputation is on the line.
[Show Details]
เรือเห็นได้บนเส้นขอบฟ้า
ruea hěn dâai bon sên khòop fáa
A ship is visible on the horizon.
[Show Details]
นกร้องจิ๊บ ๆ อยู่บนต้นไม้
nók róong jíp (repeat previous word) yùu bon tôn máai
The bird is chirping in the tree.
[Show Details]
ของที่วางทิ้งไว้บนชั้นนาน ๆ มักจะถูกฝุ่นเกาะ
khǒong thîi waang thíng wái bon chán naan (repeat previous word) mák jà thùuk fùn kò
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
ปุ่มรับรสอยู่บนลิ้น
pùm ráp rót yùu bon lín
The taste buds are located on the tongue.
[Show Details]
บ้านของพวกเขาอยู่บนเนินเขา
bâan khǒong phûak khǎo yùu bon noen khǎo
Their house stands on a hill.
[Show Details]
ฉันพบปลาดาวบนหาด
chǎn phóp plaa daao bon hàat
I found a starfish on the beach.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!