Thai Word: ขับรถ
Romanization: khàp rót
English Meaning: to drive a car

Example Sentences:

ฉันรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นไม่นานก็ขับรถเข้าไปในเมือง
chǎn ráp prà thaan aa hǎan cháao lǎng jàak nán mâi naan kôo khàp rót khâo pai nai mueang
I had breakfast, and shortly afterwards I drove into town.
[Show Details]
หมอกลงหนาเกินกว่าที่จะขับรถฝ่าไปได้
mòok long nǎa koen kwàa thîi jà khàp rót fàa pai dâai
It was too foggy to drive.
[Show Details]
คุณช่วยขับรถไปส่งฉันที่โรงพยาบาลได้ไหม?
khun chûai khàp rót pai sòng chǎn thîi roong phá yaa baan dâai mǎi
Can you drive me to the hospital?
[Show Details]
ผมขับรถไปส่งเขาที่สนามบิน
phǒm khàp rót pai sòng khǎo thîi sà nǎam bin
I drove him to the airport.
[Show Details]

Related Words:

ขับ

khàp

to drive

[Show Details]
รถ

rót

car (noun)

Here: car

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!