Thai Word: ได้ไหม?
Romanization: dâai mǎi
English Meaning: 1. ... can you? 2. ... may I?

Example Sentences:

คุณพูดภาษาไทยได้ไหม?
khun phûut phaa sǎa thai dâai mǎi
Do you speak Thai?
[Show Details]
กระเป๋าเดินทางหนักมาก คุณช่วยฉันได้ไหม?
krà pǎo doen thaang nàk mâak khun chûai chǎn dâai mǎi
The luggage is very heavy, can you help me?
[Show Details]
คุณช่วยฉันได้ไหม?
khun chûai chǎn dâai mǎi
Could you do me a favour?
[Show Details]
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
khun phûut phaa sǎa ang krìt dâai mǎi
Can you speak English?
[Show Details]
ผมขอถามอะไรคุณได้ไหม?
phǒm khǒo thǎam a rai khun dâai mǎi
Can I ask you something?
[Show Details]
ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม?
phǒm jàai dûai bàt khree dìt dâai mǎi
Can I pay with my credit card?
[Show Details]
คุณช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหม?
khun chûai pìt fai nòi dâai mǎi
Can you switch off the light?
[Show Details]

Related Words:

ได้

dâai

1. to be able to, can (placed after a verb/verb phrase) 2. (word showing past tense when placed before a verb) 3. to get

Here: to be able to, can (placed after a verb)

[Show Details]
ไหม

mǎi

1. (particle indicating a question) 2. silk

Here: (particle indicating a question)

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!